معرفي معاون


مدير فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان

  سید سعید صفویسوابق:

1-  معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري زنجان

2- عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

3- مدرس گروه حقوق، عمران و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان از سال 82 تا كنون

4- مدرس گروه حقوق و علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور استان زنجان از سال 86

5- مدرس گروه حقوق دانشگاه علمي كاربردي زنجان از سال 88

6- معاون دانشگاه پيام نور استان زنجان بمدت 4 سال

7- سرپرست دانشگاه پيام نور سلطانيه بمدت 4 سال

8- موسس و مسئول پيگيري و راه اندازي دانشگاه پيام نور سلطانيه

9- جانشين رئيس دانشگاه پيام نور استان زنجان

10- مسئول حقوقي، املاك و حمايت قضايي سازمان آموزش و پرورش استان زنجان به مدت 5 سال

11- نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تاريخي سلطانيه دور دوم

12- دبير كل ششمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر پيام نور كشور

13- مسئول برگزاري اولين دوره مسابقات قرآن كريم دانشجويان و كاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان زنجان

14- مسئول كميته تبليغات و روابط عمومي سومين جشنواره پژوهش هاي قرآني دانشگاه پيام نور كشور

15- معاون ستاد اجرايي مسابقات قهرماني شطرنج دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور كشور

16- قائم مقام مسابقات قهرماني كاراته دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور كشور

17- قائم مقام مسابقات قهرماني بدمينتون دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور كشور

18- قائم مقام مسابقات قهرماني فوتسال دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور كشور